• کد نمایش افراد آنلاین
 • سایت آموزشی قرآن ــ عربی

   

  باسمه تعالی

  آمادگی دفاعی

                              درس اول : امنیت ، تهدید و تهاجم

  1- امنیت چیست ؟امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی ( جان ، مال ، سرزمین و ... ) و ارزش های معنوی ( دین ، فرهنگ ، اعتقادات و ... ) ما وجود دارد .

  2-حضرت ابراهیم (ع) از خداوند چه درخواستی کرد ؟ درخواست نمود تا مکه را سرزمین امن قرار دهد .

  3-خداوند در آیه 28 از سوره ی رعد در وصف مؤمنین چه می فرماید ؟ آنان که ایمان آورده اند ، دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد.

  4-یکیاز مهمترین دلائلی که باعث شده آدمیان به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کنندچیست ؟ نیازآنها به امنیت مشترک بوده است .

  5-در گذشته های دور نقش « خطرات طبیعی » و امروزه نقش « خطرات انسانی » چگونه است ؟با ذکر مثال توضیح دهید . درگذشته های دور نقش خطرات طبیعی علیه انسانها بیشتر و بارزتر بود ، اما امروزه نقش خطرات انسانی افزایش یافته است مثلاً اگر در گذشته قطحی و خشکسالی جان مردم را به خطر می انداخت امروزه عواملی مانند جنگ ها ، ماهواره ها و رسانه ها که ساخته ی خودانسانهاست ، منافع و ارزش ها را به خطر انداخته است .

  6-مهم ترین موارد ناامنی در هر جامعه چیست ؟ نگهداری سلاح گرم ، توزیع و مصرف مواد مخدر ، فساد و تبعیض می باشد .

  7-انواع ریشه ی ناامنی در هر کشور را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید .

  درهر کشور یا جامعه ریشه ی ناامنی ها می تواند داخلی یا خارجی باشد . در ناامنی
  داخلی ، ریشه های خطر در داخل مرزهای یک کشور یا جامعه نهفته است مانند هرج و مرج، شورش ، جدایی طلبی و ... اما در ناامنی خارجی ، عوامل بیرون از مرزها قرار دارند، عواملی مانند تحریم های اقتصادی ، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و ...

  8-ابعاد امنیت را نام ببرید .1-امنیت نظامی 2- امنیت اقتصادی 3- امنیت سیاسی 4- امنیت اجتماعی و فرهنگی 5- امنیتزیست محیطی  .

  9- امنیت نظامی چیست ؟امنیت نظامی یعنی داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی برای یک کشور .

  10- امنیت اقتصادی چیست ؟داشتن ثبات اقتصادی ، تولید انبوه ، صادرات زیاد ، کافی بودن منابع مالی ، تأمین رفاه اقتصادی و معیشت مردم و ... از علائم امنیت اقتصادی است .

  11-امنیت سیاسی چیست ؟ امنیت سیاسی به معنای امن بودن کشور از نظر سیاسی است . امنیت سیاسی بدان معناست که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند            .                                        12- ا منیت اجتماعی و فرهنگی چیست ؟ وقتی که یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان ، مذهب ، آداب و رسوم ،نوع پوشش و ... خود را داشته باشند دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است .

  13-امنیت زیست محیطی چیست ؟امنیت زیست محیطی به معنی پایداری محیط زیست و طبیعت جانوری و گیاهی اطراف ماست .

  14-تهدید چیست ؟تهدیدبه معنای ترساندن و بیم دادن است .

  15-انواع تهدید را نام ببرید . 1-تهدیدات طبیعی مانند زلزله ، سیل ، توفان و ... 2- تهدیدات انسانی که خود دو نوع است 1- تهدید سخت 2- تهدید نرم

  16-تهدید سخت چیست ؟اگر کشوری ، کشور دیگر را تهدید به حمله ی نظامی کند ، در این حالت می گوییم تهدید از نوع سخت است .

  17-تهدید نرم چیست ؟اگر ارزش ها ، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند می گوییم تهدید از نوع نرم است .

  18-انواع تهدید را نام ببرید .1-تهدید سیاسی 2- تهدید اقتصادی 3- تهدید نظامی 4- تهدید فرهنگی و اجتماعی 5- تهدیدزیست محیطی

  19-تهدید سیاسی چیست ؟به تهدیدی گفته می شود که در آن یک قدرت خارجی قصد دارد در امور سیاسی کشوری دیگر دخالت کند .

  20-تهدید اقتصادی چیست ؟ یعنی کشوری را در فقر و عقب ماندگی اقتصادی نگهداشتن و به غارت بردن منابع اقتصادی و وابسته شدن آن کشور .

  21-تهدید نظامی یعنی چه ؟تهدیدبه لشکرکشی مستقیم و تجاوز به کشوری دیگر را تهدید نظامی می گویند .

  22- تهدیدفرهنگی و اجتماعی یعنی چه ؟یعنی کشوری را در بی سوادی نگهداشتن ، توزیع و پخش مواد مخدر ، ایجاد فساد ، غرق کردن در فرهنگ بیگانه و ... در آن کشور را تهدید فرهنگی و اجتماعی گویند .

  23-تهید زیست محیطی چیست ؟برخی از تهدیدات علیه کشورها ، جنبه زیست محیطی دارند مانند آلودگی هوا و آب ها ، گرم شدن کره زمین ، از بین رفتن جنگل ها ، بالا آمدن آب دریاها ، احتمال وقوع زلزله و...

  24-تهاجم یعنی چه ؟تهاجم به معنی شبیخون ، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه برسرزمین است .

  25-آمادگی دفاعی یعنی چه ؟هرگونه آمادگی در مقابل تهاجم را آمادگی دفاعی گویند .            

  26- به صورت کلی آمادگی دفاعی چند رکن دارد ؟ آمادگیدفاعی بر دو رکن زیر استوار است :الف) آمادگی اعتقادی ، روحی و معنوی ب) آمادگی نظامی ، سیاسی و اقتصادی

  27-جنگ تحمیلی در چه سالی آغاز و در چه سالی پایان پذیرفت ؟در سال 1359 آغاز و در سال 1367 پایان یافت .

  28-اهداف تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی را بنویسید .درتهاجم نظامی ، یکی از اهداف اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است . در تهاجم فرهنگی ،اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم ، هدف اصلی دشمن است .

  29-مهم ترین اهداف تهاجم فرهنگی را نام ببرید .1-اسلام ستیزی و جلوگیری از اسلام گرایی 2- ایجاد بحران های اخلاقی و از بین بردنامنیت اخلاقی جامعه به ویژه در بین جوانان 3- از بین بردن ارزش های دینی و ملیجامعه 4- ایجاد روحیه یأس و ناامیدی در بین مردم خصوصاً در بین آینده سازان میهن .

                                درس دوم : جنگ و دفاع

  1- جنگ را تعریف کنید .یعنی نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد .

   2-دلایل شروع جنگ ها را بنویسید .1- طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به

  منافع مادی 2- تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر 3- اختلافات مرزی و منطقه ای     4- اختلافات سیاسی ، قومی ، مذهبی و ...     5- روحیه ی خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان

  3- در برابر تهاجم چه باید کرد ؟بایدبا تمام توان و امکانات و با عشق و تمام وجود در برابر تهاجم دفاع کرده و دفع شرنمود .

  4-قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟اگرخداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ،کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ، ویران می شد .

  5-دفاع به معنای چیست ؟درفرهنگ لغت ، دفاع از نظر لغوی به معنی بدی و آزاری را از خود یا از دیگران دورکردن ، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن آمده است .

  6-دفاع را تعریف کنید .به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ،سرزمین و ... خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد .

  7-انواع دفاع را نام ببرید .1- دفاع آگاهانه 2- دفاع غریزی                                                                      

  8- دفاع غریزی چیست ؟بهدفاعی که ناخودآگاه انجام می شود و در بین تمام موجودات زنده مشترک است دفاع غریزی می گویند مانند فرار جانوران .

  9-دفاع آگاهانه یعنی چه ؟دفاع آگاهانه مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اختیار صورت می گیرد .

  10-ارزش های معنوی که در دفاع آگاهانه صورت می گیرد را بیان کنید .1- دفاع از اصول و ارزش های دینی و ملی 2- دفاع از حق در برابر باطل 3- دفاع از ناموس در برابر بیگانگان 4- دفاع از مظلومان در برابر ظالمان 5- دفاع از کشور و سرزمین

  11-خداوند در آیه ی 249 از سوره بقره چه می فرماید ؟چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند .

   12- آثار و نتایج دفاع را بنویسید .1- حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه 2- سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان 3- پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها 4- جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران  5- جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه

  13-امام خمینی (ره) در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند ؟

  فرمودند « امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است . »

  14- مقام معظم رهبری در مورد دفاع چه فرموده اند ؟دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است . هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست . هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده دفاع نکند در واقع زنده نیست . هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست .

       درس سوم : انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا 

  1- انقلاب اسلامی دارای چه مفهومی است ؟کلمه انقلاب در فرهنگ لغت به معنی دگرگون شدن ، زیر و رو شدن ، تغییر و تحول ، قیامگروهی برای واژگون کردن یک حکومت و ... آمده است .

  2-ریشه های انقلاب اسلامی در چیست ؟انقلاباسلامی ایران در حقیقت ریشه در اعتقاد مردم به اسلام و پیروی آنان از پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) دارد .

  3-انقلاب اسلامی ایران به چه معناست ؟به معنی قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسلام است .

  4-رسالت پیامبران الهی چه بود ؟مردم را به یکتاپرستی ، عدالت خواهی ، صلح و دوستی ، صداقت و دانایی دعوت می کردند و از ظلم و ستم ، گناه و فساد ، جهل و نادانی ، شرکت و بت پرستی و ... باز می داشتند .

  5-دو امانت بزرگی را که پیامبر (ص) پس از خود برای امت خود به یادگار گذاشت نامببرید .1-کتاب خدا « قرآن » 2- عترت پیامبر « اهل بیت ایشان »             

   6- مردم ما درس عزت و آزادگی را از چه کسی آموختند ؟مردم ما درس عزت و آزادگی را از مکتب امام حسین (ع) و قیام عاشورا آموخته اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکت بمانند .

   7-عوامل بروز انقلاب اسلامی را نام ببرید .1- بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام 2- دیکتاتوری شاه  3- وابستگی اقتصادی به بیگانگان  4- دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین 5- محرومیت اقتصادی اکثریت مردم ایران 6- عدم وجود شرایط مناسب برای تحصیل کودکان و جوانان

  8-ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را برشمارید .1-رهبری امام خمینی و پیشگامی روحانیت 2- وحدت و یکپارچگی مردم 3- اعتقاد به اسلام و الگو قرار دادن قیام امام حسین (ع) 4- عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه .

  9- نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی را بیان کنید .1- استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم 2- برقراری استقلال و آزادی 3- عمران و آبادانی کشور   4- شکوفایی و پیشرفت علمی 5- حمایت و کمک های همه جانبه از مظلومان سراسر جهان 6- بیداری ملت ها

  10-در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن برای از بین بردن انقلاب اسلامی چیست ؟در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن جنگ نرم و استفاده از روش های ضدفرهنگی و رواج فساد اخلاقی و بی بند و باری در جامعه ، هدف قرار دادن قشر جوان ، ایجاد بدبینی نسبت به اسلام و قوانین آن و ایجاد اختلاف بین مردم است .

  11-راه حفظ و ادامه انقلاب اسلامی چیست ؟همان رمز پیروزی آن یعنی « ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروی از رهبری است . » که در پرتو بصیرت و هوشیاری حاصل می شود .

  12-خداوند در آیه 5 از سوره قصص به بندگان خود چه وعده ای داده است ؟

  «و ما اراده کردیم تا بر مستضعفان روی زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و آن ها را وارثان زمین کنیم.»      

  به نام خدا

  سوالات درس ۴ دفاعی

  1- امام خمینی (ره) در مورد بسیج چه فرموده اند؟بسیج مدرسه عشق،مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت ورشادت سرداده اند.  

  2- عامل مهمّ پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟  1-حضور با انگیزه مردم در تمام صحنه های مورد نیاز سیاسی و اجتماعی جامعه است. 

  3- بسیج توسطّ چه کسی و در چه تاریخی بنیان گذاری شد؟ امام خمینی(ره) به عنوان رهبر اندیشمند و آینده نگر نظام اسلامی ایران در تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸  تشکیل ارتش بیست میلیونی(بسیج)را صادر فرمود.

  4- نقش مردم برای مانع شدن موفقیت دشمنان نظام چه بود؟ حضور داشتن آن ها در صحنه،همچون سدّی در برابر توطئه گران،مانع تحقق اهداف آن ها شد.  

  5- مفهوم بسیج چیست؟ دفاع از اصول و ارزش های دینی، مقاومت در برابر دشمنان، پایداری در مقابل متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سربلندی میهن ماست.

  6- حضرت آیت الله خامنه ای،بسیج راچگونه تعریف کرده اند؟   بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسان ها، فداکار ترین و آماده به کار ترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این امّت،و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن   این کشور جمع شده اند.

  7- حضرت آیت الله خامنه ای،درباره ی مقاومت ایمان و شور مردم در برابر تجهیزات نظامی چه می فرماید؟  ابزار دشمن عبارت است از تجهیزات.تجهیزات در مقابل نیروی ایمان و شور و عشق و اراده ی مردم،کارایی ندارد.مدرن ترین تجهیزات در مقابل یک نیروی مقاوم ایستاده شهادت طلب از کار باز می ایستد.

  8- شهید حسن باقری در کدام عملیات نقش بسزایی داشتند؟ ایشان در عملیات های فتح المبین،بیت المقدس و رمضان نقش مهمی داشتند.

  9-  تاریخ و مکان شهادت حسن باقری را بنویسید. سرانجام ایشان در۹ بهمن ۱۳۶۱ و هنگامی که در منطقه عملیاتی فکه مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفته و روح بزرگش به شهدای اسلام پیوست.

  10-  هدف از تشکیل بسیج دانشجویی،بسیج دانش آموزی،بسیج  فرهنگیان و... چیست؟ همه گروه های مردمی بتوانند در حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی نقش داشته باشند. و افراد معتقد به نظام جمهوری اسلامی بتوانند در حفظ و استمرار حرکت انقلاب اسلامی سهیم باشند.

  11- بیشتر رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدّس از چه قشری بودند؟ جوانان دانش آموز.

  12- 5 مورد از وظایف بسیج دانش آموزی را نام ببرید.

  ۱) تقویت اعتقادات دینی وآگاهی سیاسی دانش آموزان.

   ۲) تربیت دانش آموزانی منطبق با الگو های دینی .

   3) مشارکت دانش آموزان در زمینه فرهنگی،سیاسی،سازندگی و...     

   ۴) تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی وادبی؛   

   ۵) آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری ارد وهای متنوع و بانشاط.

  13-هدف برگزاری اردوهای راهیان نور چیست؟ هدف،آشنا کردن دانش آموزان با ارزش های دفاع مقدّس از طریق مشاهده ی مناطق عملیاتی است.

  14-هدف بسیج از فعالیت های علمی و پژوهشی چیست؟ بسیج در این رابطه تلاش می کند تا کشور با سرعت بیشتری در مسیر رشد علمی حرکت کند.

  15- فعالیت های علمی و پژوهشی بسیج را بنویسید.

  الف) تلاش در جهت تربیت نیروی انسانی متعهّد و متخصص؛

  ب) کشف و پرورش استعدادهای علمی کشور؛

  ج) تشویق و معرفی مخترعان و متفکران بسیجی؛ 

  16- هدف بسیج از فعالیت های فرهنگی وهنری چیست؟ فعالیت های فرهنگی وهنری بسیج در راستای پیشرفت های فرهنگی و رشد معنویت در جامعه و پر کردن اوقات فراغت جوانان از طریق انجام فعالیت های مفید و سالم صورت می گیرد.

  17- فعالیت های فرهنگی و هنری بسیج را بنویسید.

  الف) تشکیل کانون های فرهنگی و انجام فعالیت های قرآنی؛

  ب) برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری؛

  ج) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکر؛

  18-هدف بسیج از فعالیت های سیاسی چیست؟ دراین رابطه بسیج،زمینه ساز رشد سیاسی و حضور مردم در صحنه های سیاسی جامعه است.بسیج تلاش می کند در ایجاد وحدت ملی،پیوند مردم با ولایت و ... نقش موثری داشته باشد.

  19- فعالیت های سیاسی بسیج را بنویسید.

  الف) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردم؛

  ب) حضوردرصحنه های مهم سیاسی،اجتماعی مانند انتخابات، راهپیمایی ها،نمازهای جمعه و جماعت و... ؛

  ج) ترویج وتبلیغ اندیشه های امام خمینی و آیت الله خامنه ای؛

  20-هدف بسیج ازفعالیت های سازندگی و امداد رسانی چیست؟ در این رابطه بسیج می کوشد با نهاد های مختلف همکاری نموده و در سازندگی میهن اسلامی مشارکت نماید.

  21- فعالیت های سازندگی و امدادرسانی بسیج را بنویسید.

  الف) برگزاری اردوهای جهادی به منظور سازندگی روستاهای مناطق محروم؛

  ب) همکاری با دولت در اجرای طرح های اجتماعی،سازندگی،بهداشتی، درمان و...؛

  ج) همکاری در امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادثی مانند زلزله؛

  22- هدف بسیج از فعالیتهای ورزشی چیست؟بسیج سعی می کند بخشی از اوقات فراغت جوانان را با ورزش پر نموده و از این راه در رشد ورزش کشورمان نقش موثری داشته باشد.

  23- فعالیت های ورزشی بسیج را بنویسید.

  الف) تشکیل کانون های ورزشی بسیج؛

  ب) گسترش ورزش های همگانی،محلی و بومی؛

  ج) تقویت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسلامی؛

  د) ترویج فرهنگ جوانمردی در ورزش؛

                                                             

   

                                                                         موفق باشید- پهــــــــــــــلوانی

   

  باسمه تعالی

  درس پنجم آمادگی دفاعی

  1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما از نظر نظامی به چه صورت شد؟

  از  یک نظام وابسته به قدرت بیگانه تبدیل به یک نظام مستقل به نام جمهوری اسلامی ایران شد.پایگاه های نظامی بیگانگان در کشور ایران برچیده شدند و کلیه مستشاران نظامی ارتش که بیشتر آن هاآمریکایی بودنداز میهن ما خارج شدندوبسیاری ازنظامیان وابسته به حکومت شاه از ارتش ایران پاکسازی شدند.حکومت کشور ما که تاقبل از پیروزی انقللاب دوست رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین بود تبدیل به دشمن اشغالگر قدس ودوست مردم فلسطین شد ودیگر ایران پایگاه بیگانگان در منطقه ی خاورمیانه نبود بلکه دوست مظلومان شد.

  2- با سقوط نظام شاهنشاهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر چه اساس شکل گرفت ؟بر اساس حمایت از مظلومان ومسلمانان ومخالفت با قدرت های ستمگر.

  3- ارتش صدام در چه تاریخی به کشورما حمله کرد وکجا را به اشغال خود درآورد؟31شهریور 1359وبخش وسیعی از جنوب و غرب ایران را اشغال کرد.  

  4- چرا خرمشهر مظهر مقاومت وپایداری مردم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس شد؟زیرا پیر وجوان خرمشهری و رزمندگانی که از شهرهای مختلف به آنجا آمده بودند در مقابل دشمن برای حفظ این شهر مقاومت کردند.

  5- در چه تاریخی خرمشهربه اشغال ارتش صدام در آمد؟ 4 آبان ماه 1359

  6- عملیات بیت المقدس در چه تاریخی و به چه منظور انجام شد؟به منظور آزاد سازی خرمشهر در تاریخ 10/2/1361آغاز و در چهار مرحله که جمعاٌ23روز طول کشید وبخش هایی از خاک میهن آغاز شد.

  7- در چه تاریخی خرمشهر آزاد شد؟ 3 خرداد 1361                                                                                                                                                               8- پس از آزادی خرمشهر در چه عملیات هایی مناطق دیگری از خاک میهن عزیزمان آزاد شد؟عملیات خیبر،عملیات بدر،عملیات کربلای1وعملیات کربلای5 .

  9- در عملیات خیبر چه مناطقی آزادشد؟ جزیره مجنون به مساحت 160 کیلومتر مربع .

  10- در عملیات بدرچه مناطقی آزاد شد؟ بخش وسیعی از مناطق هورالهویزه وچندین روستای منطقه آزاد شد .

  11- در عملیات کربلای1چه مناطقی آزاد شد؟    شهر مرزی مهران آزاد شد .

  12- عملیات کربلای 5 در کجا بود وچند روز طول کشید؟در شلمچه و45روز طول کشید.

  13- در چه تاریخی جنگ هشت ساله ایران پایان یافت؟  در مردادماه سال 1367

  14- چراما خود را جنگ ایران وعراق می دانیم؟1- مهمترین هدف دشمنان از تحمیل جنگ هشت ساله ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با دفاع       قهرمانانه ی مردم میهن به این هدف نرسیدند.2-هدف دیگر دشمن از تجاوز به ایران جدا کردن خوزستان از ایران بود که با ایثار گری رزمندگان موفق به این عمل نشدند . 3-هدف دیگر دشمن لغو قرارداد 1975الجزایر و از بین بردن حق حاکمیت ایران براروند رود بود که با مقاومت ملت ما این هدف تحقق پیدا نکرد. 4-علاوه بر موارد فوق ما در این جنگ اجازه ندادیم یک وجب از خاک ایران به اشغال متجاوزین بعثی در آید.

  15- در کنار مواردی که به عنوان دلایل پیروزی در جنگ به آن اشاره شد در دوران دفاع مقدس چه مواردی مشاهده شد؟اتحاد وهمبستگی ملت ،تبعیت مردم از رهبری نظام وهمکاری با مسئولین و مردم در این جنگ مشارکت داشتند به نحوی که تمام قومیت های ایرانی با همه توان خود برای حفظ کشورشان در جبهه ها حضور یافتند وپیروان ادیان الهی از سرزمینشان دفاع کردند .

   16- در این جنگ مردمی که نتوانستندبه هر دلیلی در مناطق جنگی حضور یابند چه کارهایی میکردند؟با ارسال کمک های نقدی وغیر نقدی و پشتیبانی های معنوی فرزندان این آب وخاک را یاری و حمایت می کردند.

  17- برای چه ما دوران هشت سال جنگ تحمیلی را دفاع مقدس مینامیم؟

  1-هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشوربود .2-استقامت ما دربرابر ظالمین اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بیگانگان بود .3-هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ دین وقرآن وانقلاب اسلامی بود. 4-هشت سال ایستادگی ما برای دفع تجاوزدشمن ورسیدن به صلح وامنیت بود.

  18- دستاورد های داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید؟1- اعتماد به نفس و خود باوری ، 2- تولد تفکر بسیجی، 3- پیشرفت در صنایع دفاعی کشور، 4- کسب تجارب نظامی، 5- ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ، 6- نقش آفرینی مسا جد در دفاع از میهن.

  19- اعتماد به نفس وخود باوری چیست؟توانمندی های خود را باورکنیم  ،با تکیه بر ایمان وتوکل بر خداوتلاش،نیاز های جنگ را برطرف واز میهن دفاع کنیم.

  20-یکی از مهمترین برکات جنگ چه بود؟    پیشرفت صنایع دفاعی کشور .

  21- نقش  آفرینی مساجد در دفاع از میهن چه بود؟مساجد پایگاه مهمی در رواج فرهنگ ایثار وشهادت واعزام نیروهای بسیجی وجمع آوری کمک های مردمی برای کمک به مدافعان میهن بودند .

  22- تعداد شهیدان وجانبازان واسیران در8سال دفاع مقدس چقدر است؟

  188000نفرشهید، 400000 نفرجانبازو 42000 نفر به اسارت درآمدند.

  23- تولد تفکر بسیجی یعنی چه؟تفکر بسیجی در مدرسه عشق وجهاد امام خمینی به وجود آمد تربییت شدگان این مدرسه زیبا ترین حماسه های ایثار وشهادت را در دوران دفاع مقدس خلق کردند.

  24- کسب تجارت نظامی چه بود؟نیرو های سپاهی و بسیجی کشور در زمان تهاجم صدام تجربه دفاع نظامی در مقابل دشمنان را نداشتند.اما در طول هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر ایمان تلاش فراوان رزمندگان توانمندی شدند که بزرگترین عملیات های نظامی را طراحی واجرامی کردند.

  پایان

   

                                                                  موفق باشید – پهــــــــــــــــــــلوانی 

   

  «به نام اللّه پاسدارحرمت خون شهدا»

  (سوالات درس ششم دفاعی)

  1- قبل از حضرت محمد(ص)انسانهای موحّد چگونه عبادت می کردند؟

  در طول تاریخ بشر،انسان های موحد بسیاری بوده اند که تعدادی از آن ها به دلیل شرایط حاکم بر جامعه خود،یکتا پرستی خویش را به کلی پنهان می کردند وتعدادی نیز،که معمولاٌ در اقلیت بودند،سعی می کردند تاپرستش خدای یگانه را در میان خویشان واطرافیان خود تبلیغ نمایند.

  2- حضرت محمد (ص) چند سال مردم را در مسیر الهی حرکت داد؟در طول 23 سال پیامبری خود سختی های فراوانی را تحمل نمود تا توانست مردم را درمسیر الهی حرکت دهد.

  3- یاران موثر پیامبر را نام ببرید؟سلمان فارسی،عماریاسر،ابوذر،مقداد.

  4- یاران موثر پیامبر بعد از رحلت ایشان چه کردند؟پس از رحلت پیامبر(ص)درپی عمل به وصیت ایشان مبنی برجانشینی امام علی(ع)وهدایت مسلمین توسط آن حضرت برآمدند.

  5- سلمان فارسی کیست؟سلمان فارسی یکی از آن مردان مومن ومبارزی است که از دوران نوجوانی،همواره تشنه حقیقت وبه دنبال گوهرهدایت بود تا به ساحل سعادت ورستگاری برسد.

  6- سلمان درکجا ودرچه خانواده ای به دنیا آمده است؟سلمان فارسی در ناحیه (جِی)اصفهان به دنیاآمد ودر خانواده ای با ایین زردشتی بزرگ شد.

  7- اسم سلمان در ایران چه بوده است؟  روزبه

  8- سلمان به چه ادیانی سوق داشت؟ زردشتی ،مسیحیت واسلام

  9- در سال پنجم هجری سلمان چه کرد؟سلمان چون مشاوری و اعتباری امین ویاری فداکار در خدمت اسلام و رسول گرانقدرش بود،تا این که درسال پنجم هجری خبر تجهیزد دشمنان اسلام را برای پیامبر (ص)آوردند در چنین شرایطی پیامبر(ص)درباره شیوه ی دفاع از مدینه با یارانش مشورت کرد وزمانی که سلمان پیشنهاد حفر خندق در اطراف شهر مدینه را مطرح نمود مورد موافقت پیامبر (ص)و اصحاب آن حضرت قرار گرفت.

  10- پیامبر (ص)در مورد سلمان چه فرمود؟هر روز که می گذشت ارزش و اعتبار سلمان نزد پیامبر(ص)بیشتر می شد وبه همین جهت مهاجرین و انصارهر کدام دوست داشتند که سلمان را از خود بدانند،امٌا پیامبر رحمت حضرت محمد(ص)فرمود:{سلمان از ما اهل بیت است}

  11- سلمان در مورد اصل و نسبش چه فرمود؟سلمان گفت :من مسلمانم،بنده ای از بندگان خداوند یکتا ،من گمراه بودم ،خدایم با محمد(ص) مرا آگاه کرد،برده بودم خداوند توسط محمد(ص)مرا آزاد کرد.فقیر وبی چیزبودم خداوند به دست محمد(ص)بی نیازم کرد.

  12- پیامبر (ص)در مورد اصل و نسب هر کس چه فرمود؟ای قریشیان! نسب افتخار آمیز هر کس دین اوست،مردانگی هرکس خلق و خو و شخصیت اوست و اصل وریشه هرکس   عقل و فهم اوست.

  13- چه کسانی اولین حلقه شیعیان امام علی(ع) راتشکیل دادند؟سلمان به همراه ابوذر،مقداد وعماریا سراولین حلقه ی شیعیان علی(ع)را تشکیل دادند وجزفرمان ورضایت امام کاری انجام نمی دادند.

  14- بعد از فتح ایران چه اتفاقی برای سلمان رخ داد؟پس از فتح ایران خلیفه دوم بامشورت امام علی(ع) سلمان را به استانداری مدائن منصوب کرد.

  15-مردم ایران چه رفتاری با سلمان داشتند؟روزی که مردم مدائن در انتظار فرمانروای خودبودند،مردی را دیدندکه سوار براسبی ، به همراه چند عرب می آید.سلمان وارد شهر شد ومردم مداین که دانستند سلمان ایرانی وهمزبان خودشان است اورا به گرمی پذیرفتند.

  16- سلمان در دوره ی حاکمیت خویش بر مدائن چگونه زندگی میکرد؟با توجه به این که سلمان حاکم مدائن بودواز بیت المال سهم مشخصی داشت،اما برای گذران زندگی اش حصیروزنبیلمی بافت وسهمی را که که از بیت المال بر می داشت خرج فقیران ومستنمندان می کرد .

  17- پیامبر(ص) در مقابل سوال امام علی(ع) درباره اینکه بهشت مشتاق چه کسانی است چه فرمودند؟ایشان فرمودند:بهشت مشتاق سه نفراست که {ای علی تو از آنان هستی،پس از تو سلمان فارسی است که یاور وپیرو خوبی برای تو خواهد بود و بعد از سلمان،عماریاسراست که همواره همراه تو خواهد بود.

  18- سلمان درچه سالی رحلت کرد؟سر انجام سلمان فارسی در سال 35هجری پس از سال ها همراهی با پیامبر(ص)وامام علی(ع)و20سال استانداری حکومت مدائن دنیای خاکی را وداع گفت.

  19- مرقد سلمان در کجا واقع است؟مرقد شریف سلمان در مدائن واقع در20کیلومتری بغداد ودر نزدیک طاق کسری قرار دارد.

  20- چند شخصیت را که برای کشور ما آبادانی و...ایجاد کرده اند را نام ببرید؟بزرگ مردانی همچون شیخ مرتضی انصاری،میرزای شیرازی،سید جمال الدین اسد ابادی، حکیم ابوالقاسم فردوسی،سعدی شیرازی،ستارخان،باقرخان،رییس علی  دلواری،امیرکبیر،میرزا کوچک خان جنگلی و...  .

  21- شهید باکری در چه سالی ودر کجا بدنیا آمد؟در سال 1333درمیاندواب پسری دیده به جهان گشود که بعد ها نامش به بلندای آسمان رفیع شد.

  22- برادربزرگ مهدی باکری که بود ،چه کرد وسرانجامش چه شد؟برادر بزرگتر مهدی،به نام علی باکری درسال 1353به علت مبارزات سیاسی با رژیم شاه توسط ساواک به شهادت رسید.

  23- مهدی باکری به چه مدت ودرکجا شهردار بود وثمره آن چه شد؟مهدی باکری در سال 1358به مدت 9ماه  شهر دار ارومیه شد و در همین مدت اندک خدماتی به مردم کرد واز خودنام نیکی به یا دگار گذاشت.

  24- برادر کوچک مهدی باکری درچه سالی ودر چه عملیاتی شهید شد؟در اسفند سال1362،در عملیات خیبر برادر کوچکتر مهدی باکری به نام حمید که معاون او در لشکر عاشورابود به شهادت رسید.

   25- مهدی باکری در مورد پیکر برادرش چه گفت؟مهدی گفت:{اگر نمیتوانید پیکر همه ی شهیدان راکه مانده اند بیاورید بگذارید حمید هم بماند اینگونه روحش راضی تر است}

  26- مهدی باکری چگونه به شهادت رسید؟اوپس ازنبردی حماسی با دشمنان گلوله ای به سرش اصابت میکند وبه سختی مجروح  میشود وقتی او را داخل قایق می گذارند تا به عقب بیاورند گلوله آر.پی.جی دشمن با قایق برخورد میکند وپیکر پاک او به اعماق آب میرود اما روحش به بلندای آسمان به پرواز درمیآید.

  27- مهدی باکری در چه روزی به  شهادت می رسد؟در روز 25اسفند سال 1363درحالیکه که جسم پاکش به اعماق آب می رفت روح بزرگش به شهدای کربلا پیوست.

  28- عباس بابایی در چه سالی ودر کجا به دنیا امد؟در آذر ماه سال1329در قزوین به دنیاآمد.

  29- چرا ودر چه سالی عباس بابایی به امریکا رفت؟در آن زمان خلبان ها را برای تکمیل دوره ی خلبانی به امریکا اعزام میکردند،به همین جهت عباس بابایی درسال 1348به امریکا اعزام شد.

  30- پس از شروع جنگ چه اتفاقی برای عباس بابایی رخ داد؟پس از شروع جنگ تحمیلی ،با درجه سرهنگی فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد ومدتی بعد با رشادت هایی که از خودنشان دادبه درجه ی سر تیپی نایل و معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردید.

  31- عباس بابایی در مورد مکه خویش چه می فرماید؟عباس بابایی گفت: {مکه من این مرز وبوم است.مکه من آب های گرم خلیج فارس وکشتی هایی است که باید سالم از آن عبورکنند} .

  32- عباس بابایی درچه سالی به شهادت رسید؟عباس بابایی در روز جمعه 15 مرداد ماه سال 1366به شهادت رسید.

      .....................................................................................................................................

  پایان

          « شهدا را یاد کنیم ، با ذکر یک  صلوات » 

   

  باسمه تعالی

  سوالات درس هفتم آمادگی دفاعی

  1- امام خمینی (ره) درباره ی مادران شجاع فرزندان اسلام چه می فرماید ؟

  مادران شجاع فرزندان اسلام ، خاطره ی جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کردند .

  2- وظیفه ی زنان امروزه چیست ؟زنان در عصر حاضر ، علاوه بر این که در خانه به عنوان مادر و همسر نقش اساسی در رشد خانواده و تربیت فرزندان دارند ، در جامعه نیز همپای مردان مشغول فعالیتند .

  3- در قرآن کریم نام کدام زنان قهرمان در طول تاریخ نام برده شده است ؟

  ملکه ی قوم سبا – آسیه همسر فرعون – مادر حضرت موسی – حضرت مریم به عنوان مادر حضرت عیسی

  4- اولین زنی که به اسلام ایمان آورد و اولین زنی که در کنار همسرش شهید شد را نام ببرید .حضرت خدیجه اولین زنی که به اسلام روی آورد و سمیه اولین زنی بود که در کنار همسرش یاسر شهید شد .

  5- برترین زن اسلام که بود و نام پدر و همسر و فرزندانش چه بود ؟حضرت فاطمه (س) نام پدر ایشان پیامبر بزرگوار اسلام رسول خدا حضرت محمد (ص) نام همسر ایشان حضرت علی (ع) و نام فرزندانش امام حسین (ع) امام حسن(ع) و حضرت زینب (س) و اُم کلثوم است .

  6- کدام سوره در شأن حضرت فاطمه (س) نازل شده است ؟سوره ی کوثر

  7- زنان در تاریخ صدر اسلام و جنگ هایی که زمان حیات رسول خدا (ص) رخ داده است ، چه نقشی داشته و از چه راه هایی در دفاع از اسلام مشارکت کرده اند ؟1- رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان 2- درمان مجروحان جنگ و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنان 3- خارج کردن شهدا از منطقه ی نبرد به پشت جبهه 4- رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان 5- تهیه و تدارک دارو ، لباس و سایر امکانات مورد نیاز رزمندگان 6- شرکت در نبرد مستقیم با دشمن ( در صورت نیاز )

  8- وظیفه ی اصلی زنان چیست ؟تربیت فرزندانی است که زنان و مردان آینده ی جامعه را تشکیل می دهند . در واقع تمام کسانی که در هدایت و راهنمایی سایر انسان ها و رشد و پیشرفت کشورمان نقش داشته اند ، تربیت شدگان دامان مادران دلسوز و پاک دامن بوده اند .

  9- نُسیبه در جنگ احد چه کرد و سرانجامش چه شد ؟این زن باایمان و شجاع در جنگ احد حضور داشت و در دفاع از اسلام و پیامبر (ص) دوازده جای بدنش با نیزه و شمشیر دشمن اسلام زخمی شد .

  10- پیامبر اسلام (ص) در مورد نُسیبه چه می فرماید ؟در روز احد به هر طرف نگاه می کردم می دیدم نُسیبه مشغول نبرد است و از جان من دفاع می کند .

  11- حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در واقعه ی عاشورا و بعد از آن چه کردند ؟در واقعه ی کربلا ، امام حسین (ع) و تمام یارانش به شهادت رسیدند . زینب (س) قهرمان و با ایمان که درس دین را از مکتب پیامبر اعظم (ص) ، امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) آموخته و شجاعت را از آنها به ارث برده بود با همراهی حضرت امام سجاد (ع) ( که به خواست خداوند در روز عاشورا بیمار بود ) نگذاشت چهره ی زشت و پلید یزید و ابن زیاد در زیر پرده ی ادعای دروغین خلافت مسلمین پنهان بماند و آنان را رسوا کرد .

  12- حضرت زینب (س) در مورد کسانی که متوجه خطای خود شده بودند چه می فرمود ؟زبان به سرزنش گشود و گفت : بدانید و آگاه باشید که بد توشه ای برای آخرت خود پیش فرستاده اید چراکه دچار خشم و غضب الهی شده و تا ابد در عذاب خواهید ماند .

  13- حاکم شهر کوفه در زمان واقعه ی کربلا که بود ؟عبیدا... بن زیاد

  14- عبیدا... بن زیاد در مورد کوچک کردن اهل بیت پیامبر (ص) چه گفت ؟

  شکر خدایی را که شما را رسوا و سخنانتان را تکذیب کرد .

  15- حضرت زینب (س) در مورد سوال عبیدا... بن زیاد چه می فرماید ؟

  جز زیبایی ندیدم . آنان کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود پس به سوی آرامگاهشان شتافتند .

  16- حضرت زینب (س) در جواب عبیدا... بن زیاد چه می فرماید ؟این فاسق است که رسوا می شود و این دروغگوست که تکذیب می شود و حال آنکه ما چنین نیستیم .

  17- عبیدا... بن زیاد از حضرت زینب (س) چه سوالی کرد ؟آنچه خدا با برادر و خاندانت کرد را چگونه دیدی ؟

  18- ابن زیاد حضرت زینب (س) را به کجا فرستاد ؟شام

  19- حضرت زینب (س) در پاسخ یزید چه می فرماید ؟بدان که به زودی تو نیز به جمع آنان خواهی پیوست . آن وقت که آرزو می کنی ای کاش دستانت فلج و زبانت لال بود تا آنچه گفتنی نمی گفتی و آنچه کردی ، نمی کردی . 

  20- حضرت زینب (س) برای نشان دادن قدرت خداوند و ضعیف بودن یزید و حکومتش در برابر اراده حق چه می فرماید ؟ای یزید اکنون تو فریب و نیرنگت را بکار گیر هرچه می توانی انجام ده و سعی و تلاشت را بکن که به خدا سوگند هرگز نمی توانی ذکر ما را از یادها ببری . تو هرگز نخواهی توانست که این لکه ی ننگ و ذلت را از دامان خود پاک کنی .

  21- حضرت زینب (س) برای اینکه نشان دهند هیچ چیزی نمی تواند مانع شکرگزاری او شود چه می فرماید ؟

  حمد و سپاس خدایی را که ابتدای زندگی ما را با سعادت و معرفت آمیخت و پایان آنرا شهادت و رحمت قرار داد .

  22- چه ملاک هایی باعث شد که حضرت زینب (س) در برابر یزید پیروز شود ؟

  ایمان ، شجاعت ، صبوری و تحمل سختی ها توسط یک زن به همراه زبان گویا و روشنگر او باعث شد .

  23- نقش زنان در ابتدا و انتهای 8 سال دفاع مقدس چه بود ؟ابتدا در کنار مردان به مقاومت و ایستادگی می پرداختند و در انتها در پشت جبهه کارهایی انجام می دادند که اگر ارزش و پاداش آن نزد خداوند از دفاع مستقیم بیشتر نباشد ، کمتر نخواهد بود .

  24- نقش زنان در پشت جبهه چه بود ؟با صبر و استقامت در مقابل سختی های جنگ و روحیه دادن به مردان و تشویق آنان به دفاع از کشور ، انگیزه ی مقاومت عمومی را در جامعه تقویت می کردند .

  «باسمه تعالی»

  سوالات درس هشتم – امادگی دفاعی

  1-انسان ها در طوت زندگی خود با چه نوع حوادثی روبرو می شود؟1- حوادث طبیعی 2- حوادث غیر طبیعی

  2- حوادث طبیعی که انسانها با آن روبرو می شوندکدامند؟حوادث طبیعی معمولا بدون دخالت انسان ایجاد میشود مثل زلزله .سیل .طوفان های سهمگین.گرد باد و.....که متاسفانه در طول تاریخ بشر در سراسر دنیا باعث مرگ وآسیب رسانی به میلیون ها نفرمیشود.

  3- حوادث غیر طبیعی که انسان ها با آن روبرو می شوندکدامند؟حوادث غیر طبیعی معمولابر اثر دخالت انسان ها رخ میدهدمثل :اتش سوزی،تصادف،انفجار، ترور، الودگی هوا و.......جنگ هم یک حادثه غیر طبیعی است که ممکن است سالها طول بکشد وباعث خرابی شهرها ومرگ بسیاری از انسان ها گردد.

  4- تاریخ زندگی بشر همواره باجنگ........ همراه بوده ودفاع...............برای مقابله با حملات وهجوم ها با حیات بشری امیخته بوده است .

  5- انسان های اولیه برای مقابله با حوادث طبیعی چه کارهایی انجام میدادند؟برای در امان بودن از تهاجم حیوانات وحشی ودیگر دشمنان وهمچنین کاستن نگرانی های خود به غارها ،بالای درختان ودیگر مخفیگاهها ی طبیعی پناه  می بردند .  

  6- انسان های اولیه برای مقابله با حوادث غیر طبیعی چه کارهایی انجام میدادند؟ با ایجاد خندق دراطراف شهرها وایجاد قلعه ودروازه های مستحکم از حملات غافلگیرانه ی دشمن پیشگیری می کردند.                                                            7- در جنگ معروف احزاب پیامبر(ص) ازچه شیوه ای استفاده کرد؟ طبق نظر سلمان فارسی دور تا دور  شهر راخندقی حفر کردند ودر این جنگ مسلمانان پیروز شدند.

  8- خداوند در ایه 80 سوره مبارکه انبیاء چه میفرماید؟میفرماید: مابه او(حضرت داوود علیه السلام )ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما رااز آسیب جنگ درامان بدارد پس آیا شما سپاس گزارید؟

  9- به چه دلایلی کشور ما ایران درمعرض حوادث طبیعی وغیر طبیعی قرار داشته وچه نتیجه ای داشته است؟ به دلیل ویژگی های جغرافیایی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی واقع شدن در منطقه ی حساس  خاور میانه وبهره مندی از ذخایر طبیعی ونتیجه ی ان خسارات مالی وجانی زیادی به کشورمان وارد شده است.

  10- رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در باره ی دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی چه فرموده اند؟  د فاع جزیی از هویت یک ملت زنده است ،هر ملتی که نتوانداز خود دفاع کند زنده نیست.

  11- دفاع یا پدافند راتعریف کنید؟ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای دفاع از سرزمین ،اعتقادات و......خود در برابرخطراتی که او را تهدید میکند انجام میدهد.

  12- دفاع به چند بخش تقسیم می شود؟ 2-بخش.(1- پدافند عامل ) (2- پدافند غیر عامل)

  13- منظور از دفاع (پدافند) عامل چیست؟ مقابله ومبارزه ی مستقیم واستفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حملات واقدامات جنگی دشمن پدافند عامل نامیده میشود.

  14- دفاع یا پدافند عامل مخصوص چه زمانی است؟ زمان جنگ که توسط افراد آموزش دیده با کمک وسایلی مثل اسلحه ،موشک یا تانک وهواپیما صورت می گیرد.

  15- یک نمونه دفاع عامل نام ببرید؟ دفاع مردم در مقابل حمله ی ارتش صدام درسال 1359 به کشور عزیزمان که هشت سال طول کشید ومردان وزنان شجاع ما دشمنان متجاوز را از خاک کشورمان بیرون راندند .                                                          16- دفاع غیر عامل یعنی چه؟به مجموعه اقداماتی که بدون استفاده از تجهیزات جنگی می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد وزیان اقتصادی به مراکز وتاسیسات حیاتی ومهم کشور جلوگیری نموده وآن را به حداقل برساند.

  17- دفاع غیر عامل در جنگ ها به چه منظوری صورت می گیرد؟برای مقابله با تهاجمات دشمنان وکاهش خسارات ناشی از حملات زمینی ،هوایی ودریایی.

  18- چه مکان هایی در زمان جنگ مورد توجه وحمله ی دشمن قرار می گیرند؟پالایشگاهها،فرودگاهها،نیروگاهها ومراکز سیاسی مهم .مراکز اصلی مخابراتی وارتباطی ،پلهای مهم وپایگاه های هوایی،مراکز رادیو وتلویزیون.

  19- خداوند درآیه ی60 سوره ی انفال درباره ی دفاع ازاسلام و انقلاب اسلامی چه   می فرماید؟خداوند دستور داده است که هر قدر که می توانیم نیرو یمان را جمع کنیم وهمیشه آماده ی دفاع از سرزمین مان باشیم.

  20- چرا در آلمان پدافند غیر عامل گسترش یافت؟ به دلیل اینکه پس از جنگ جهانی دوم خسارات زیادی به بخش های مختلف این کشور وارد شده بود.

  21- در کشور المان چرا بسیاری از تاسیسات وساختمان ها به صورت دو منظوره احداث شد ه است؟ تا در شرایط اضطراری به پناهگاه تبدیل شود مانند خطوط راه آهن زیرزمینی وایستگاههای مترو ،پارکینگ ساختمانها.

  22- کدام کشور در جنگ جهانی دوم بی طرف بود؟ سوییس که در حال حاضر کشوری امن میباشد ولی پدافند غیر عامل در ان به صورت جدی پی گیری میشود.

  23- در کشور سوییس چه نوع پناهگاههایی ساخته شده است؟پناهگاههایی مقاوم دربرابر انفجارات اتمی واینکه این پناهگاهها دارای امکانات ضروری برای استفاده ی مردم در زمان اضطراری میباشد.

  24- درروسیه پدافندغیر عامل چگونه است؟در کشور روسیه پدافند غیر عامل از سال 1960 میلادی شروع شده است وساخت پناهگاههای ضد هسته ای ودومنظوره کردن مراکز وتاسیسات مانند خطوط راه آهن زیرزمینی وایستگاههای مترو از حدود 50 سال قبل در دستور کار قرار گرفته است.

  25- دلایل تهدید کشور ماچه میباشد؟1- داشتن ایمان واعتقاد به اسلام ناب محمدی وایستادگی در مقابل ظالمین 2- داشتن شرایط اقتصادی وبهره مندی از منابع عظیم نفت وگاز 3- موفقیت در عرصه های فناوری های نوین ودستیابی به انرژی هسته ای 4 - الگو شدن ایران برای مردم منطقه.

  26- استفاده از روش د فاعی غیر عامل چه نتیجه ای در پی دارد؟توان دفاعی کشور افزایش یافته، روحیه ی مقاومت ملی تقویت می شود وآسیب های حملات احتمالی دشمن به حداقل میرسد.

  27- اهداف اساسی پدافند غیر عامل رابنویسید؟1- ایمن سازی مراکز حیاتی ومهم کشور 2- افزایش مقاومت حفظ روحیه وانسجام مردم در مقابل تهدید ات.3- فرهنگ سازی وایجاد باور عمومی درمورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری .4- قانونی کردن رعایت اصول وضوابط پدافندغیر عامل در طرح های ملی.

  28- اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید؟1-استتار، 2-اختفاء، 3-پراکندگی، 4-فریب،  5- مکان یابی، 6- مقاوم سازی واستحکامات.

  29- منظور از استتار چه می باشد؟ استتار بمعنی هم رنگ وهم شکل کردن تاسیسات،تجهیزات ونیروی انسانی با محیط اطراف است به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار وتا حدودی غیر ممکن باشد،مانند استفاده از بادگیر سفید درمحیط برفی.

  30- موثرترین روش دفاعی غیر عامل در دنیا چه روشی است؟ استتار که از وسایلی مانند رنگ ،تور، شاخ وبرگ درختان استفاده می شود.

  31- اختفاء در دفاع غیر عامل چیست؟ اختفاء یا پنهان کاری به کلیه ی اقداماتی گفته میشودکه از قرار گرفتن تاسیسات ،تجهیزات ونفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می اورد مانند پنهان کردن هواپیما جنگی در تونل.

  32- در جریان هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه پیامبر از چه روش هایی برای محافظت از خودشان استفاده کردند؟ استفاده از روشهای غیر عامل مانند اختفاء و فریب.

  33- روشهای اختفاء رانام ببرید؟ الف) استفاده ی مناسب از عوارض زمین واحداث تاسیسات در محلی که به سهولت قابل تشخیص ومشاهده نباشد.  ب)عادی وغیر مهم جلوه دادن تاسیسات باکارهایی مانند:جدول بندی ودرخت کاری و...........

  34- منظور از پراکندگی در پدافند غیر عامل چیست؟به معنی پخش نمودن وعدم تجمع نیروها ،تجهیزات وتاسیسات به منظور کاهش آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن می باشد.                                                                                        35- یک نمونه از پراکندگی دردفاع غیر عامل را نام ببرید؟مثلا نباید تعدادی از دانشمندان هسته ای در یک مجتمع مسکونی زندگی نمایند ویا پالایشگاهها را درشهرهای مختلف ودوراز هم بسازیم.

  36- منظور از فریب دردفاع غیر عامل چیست؟فریب یعنی انجام کارهایی که فکر ودید دشمن رااز اهداف اصلی ومهم به سوی اهداف فرعی وغیر اصلی وکم اهمیت منحرف نماید مانند نصب ماکت تجهیزات جنگی در نقاط مختلف.

  37- منظور از مکان یابی در دفاع غیر عامل چیست ؟ از اقدامات اساسی انتخاب محل مناسب برای ایجاد تاسیسات حیاتی ومهم کشور است که در دشت های هموار کنار بزرگراه ها وجاده های اصلی در نزدیکی مرز باعث آسیب پذیری در برابر تهدیدات دشمنان است .

  38- مقاوم سازی واستحکامات در پدافند غیر عامل چیست؟ساخت مکان هایی که در مقابل بمب وموشک مقاوم باشد واثرات ترکش وموج انفجار راتا حدودی خنثی نماید.

  39- یکی از اقدامات مفیدی که باعث حفظ جان انسان ها در زمان وقوع حادثه میشود چیست؟احداث پناهگاه در مجتمع مسکونی واداری وساخت پناهگاههای عمومی در شهرها.

  40- رعایت اصول پدافندغیر عامل چه مزایایی به همراه دارد؟ 1) قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد وباعث حفظ مراکز وتاسیسات مهم جامعه می شود.2) هر چه توان وقدرت دفاع عامل وغیر عامل کشور بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود.

   

                                                                       موفق باشید – پهـــــــــــــلوانــی       

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump